Regulamin

Regulamin sklepu internetowego

§ 1
Postanowienia wstępne

1. Sklep internetowy www.e‑merceria.pl, dostępny pod adresem internetowym www.e‑mercaria.pl, prowadzony przez Elżbietę Rafa prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Konfekcyjny „P&J” Elżbieta Rafa z siedzibą w Krakowie, adres wykonywania działalności ul. Makuszyńskiego 22a kod pocztowy: 31‑752 Kraków, NIP: 678‑186‑98‑58, REGON: 356735496, a wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki;

§ 2
Definicje

1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, tj. określona w art. 22¹ Kodeksu Cywilnego,
2. Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą nazwą Zakład Konfekcyjny „P&J” Elżbieta Rafa z siedzibą w Krakowie, adres wykonywania działalności ul. Makuszyńskiego 22a kod pocztowy: 31‑752 Kraków, NIP: 678‑186‑98‑58, REGON: 356735496, a wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki,
2. Klient – każda osoba, która zawarła ze Sprzedawcą umowę o założenie konta w Sklepie lub bez zakładania konta w Sklepie złożyła zamówienie; pojęcie to oznacza również osobę, która nie posiada Konta i jest w trakcie składania zamówienia,
3. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.e‑merceria.pl
4. Produkt – asortyment prezentowany w Sklepie Internetowym www.e‑merceria.pl mogące być przedmiotem Umowy Sprzedaży;
5. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
6. Regulamin – regulamin Sklepu Internetowego www.e‑merceria.pl , który stanowi również regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz. U. 2017 poz. 1219).
7. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
8. Zamówienie indywidulane – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą, wykonane przez Sprzedawcę według indywidualnych wymagań i wskazówek Klienta oraz o rozmiarach poza standardowymi tabelami rozmiarów dostępnymi na stronie Sklepu.
9. Zamówienie standardowe – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą obejmujące klasyczne rozmiary wskazane w tabelach rozmiarów dostępnych na stronie Sklepu.
10. Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
11. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta przy składaniu zamówienia.
12. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
13. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
14. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
15. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też umowę o dzieło w ramach której powstaje zamówienie klienta.
16. „Polityka” – Polityka prywatności i plików cookies, dostępna pod adresem www.e‑merceria.pl/politykaprywatnosci

§ 3
Postanowienia ogólne.

1. Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klientów, polegających na umożliwieniu im: zawierania przez Internet umów sprzedaży towarów znajdujących się w ofercie Sklepu za ceny wskazane w odpowiednich podstronach Sklepu, a także stworzenie Konta przypisanego do indywidualnego Klienta.
2. Sklep prowadzi internetową sprzedaż wykonanych ręcznie koszul męskich i damskich w standardowych rozmiarach oraz szytych na indywidualne zamówienie Klienta.
3. Treści prezentowane na stronach Sklepu, a w szczególności ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje, nie są ofertą w rozumieniu przepisów art. 66 i 661 Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszeniem do składania ofert.
4. Zdjęcia Towarów prezentowanych na stronie internetowej Sklepu są przykładowe i służą demonstracji konkretnie wskazanych modeli (korzystając z ochrony praw autorskich Sprzedawcy). Mając na uwadze, iż wszystkie Towary Sprzedawcy wykonywane są ręcznie, ich wygląd w rzeczywistości może różnić się od zdjęć znajdujących się na stronie internetowej Sklepu, w szczególności w zakresie koloru materiału. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za różnice w kolorze materiału wynikające z parametrów urządzeń końcowych Klienta, na których wyświetlane są zdjęcia produktu.
5. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
6. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
7. Ceny towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu są wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Sprzedawca może dokonywać modyfikacji oferty Sklepu, cen towarów, przeprowadzać i odwoływać akcje promocyjne. Zmiany nie mają wpływu na zawarte już z Klientami umowy sprzedaży poszczególnych towarów.
8. Dokonanie zakupu w Sklepie może nastąpić po podaniu pełnych danych adresowych podczas składania zamówienia: imienia, nazwiska, kraju, adres, adresu e‑mail, numeru telefonu, ewentualnie nazwa firmy.
9. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.
10. Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach, będzie podana w Sklepie w opisie Produktu.
11. Na termin realizacji zamówienia składa się czas niezbędny do wykonania wybranego przez Klienta asortymentu Sklepu, wskazany przy każdym z produktów oraz czas dostawy produktu przez firmę kurierską/dostawczą na adres wskazany przez Klienta:
a. Termin realizacji zamówienia przy rozmiarach standardowych według umieszczonych na stronie Sklepu tabeli rozmiarów wynosi 3 dni robocze i czas niezbędny dostawy produktu przez firmę kurierską/dostawczą.
b. Termin realizacji zamówienia indywidualnego Klienta wynosi do 3 tygodni roboczych i czas niezbędny dostawy produktu przez firmę kurierską/dostawczą.
12. Realizację zamówienia Sklep rozpoczyna po zaksięgowaniu kwoty wskazanej w pkt. 7 § 3 Regulaminu.
13. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu pomiędzy składającym zamówienie w sklepie internetowym www.e‑mercaria.pl bądź za pośrednictwem portalu aukcyjnego Allegro, pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.
14. Kupującym może być każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, zarejestrowana w sklepie internetowym www.e‑mercaria.pl / portalu aukcyjnym Allegro.pl. Użyte w niniejszym regulaminie określenia Kupujący oraz Klient są synonimami.
15. Każdy Klient dokonujący zakupu produktów oferowanych przez www.e‑mercaria.pl jest obowiązany zapoznać się z regulaminem.
16. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość anulowania zamówienia Klienta w przypadku stwierdzenia rażącego błędu na stronie Sklepu w szczególności w zakresie: ceny Produktu, ceny dostawy, ilości dostępnych sztuk Produktu.

§ 4
Wymagania techniczne

1. Do korzystania ze Sklepu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Klienta. Wystarczający jest: dostęp do Internetu, posiadanie adresu e‑mail oraz standardowy system operacyjny i przeglądarka internetowa.
2. Do prawidłowego korzystania z Konta, a także złożenia zamówienia wymagane jest włączenie obsługi plików cookies w przeglądarce internetowej. Pliki cookies służą do utrzymania sesji Klienta po zalogowaniu się do Konta oraz do utrzymania procesu składania zamówienia.
3. Możliwe jest następnie ich skasowanie poprzez odpowiednie opcje dostępne w przeglądarce internetowej lub za pomocą innego oprogramowania. Szczegółowe informacje odnośnie plików cookies zawarte są w postanowieniach Polityki.
§ 5
Kontakt ze Sklepem

1. Adres wykonywania działalności Sprzedawcy i adres do korespondencji: ul. Makuszyńskiego 22a kod pocztowy: 31‑752 Kraków,
2. Adres e‑mail Sprzedawcy: kontakt@e‑merceria.pl
3. Numer telefonu Sprzedawcy: tel. 513 100 452
4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: 69 1160 2202 0000 0003 5060 1988
5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
6. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach od 8.00 do 16.00

§ 6
Zakładanie Konta w Sklepie

1. Konto w Sklepie można założyć przy wykonywaniu Zamówienia i z wykorzystaniem formularza Zamówienia w zakładce „zamówienia”. Niezbędne jest podanie następujących danych: imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres mail, kod pocztowy.
2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe i dobrowolne.
3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji/panelu logowania.
4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 5 Regulaminu.

§ 7
Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:
1. zalogować się do Sklepu (opcjonalnie);
2. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „dodaj do koszyka”
3. zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;
4. wybrać Produkt wraz z parametrami zatwierdzić „dodaj do koszyka”
5. w celu finalizacji Zamówienia należy kliknąć ikonę koszyka w prawym górnym rogu strony „przejdź do kasy” oraz kolejno zakładkę „Zamówienie” i „Kupuję i płacę”
6. jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji:
a. wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), sposób płatności, ewentualnie wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia i w przypadku chęci otrzymania dowodu zakupu w postaci faktury VAT
b. wybrać opcję złożenia Zamówienia, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), sposób płatności
7. kliknąć przycisk “Kupuję i płacę” oraz zatwierdzić zapoznanie się z Regulaminem oraz Polityką Prywatności
8. w zależności od wybranego sposobu płatności opłacić zamówienie w określonym terminie
9. Klient ma możliwość „śledzenia” etapu realizacji zamówienia poprzez zakładkę sklep/mojekonto/sledzprzesylke
10. Klient otrzymuje mail potwierdzający przyjęcie zamówienia oraz nadanie przesyłki.
11. Akceptując Regulamin Klient dokonujący zakupu oferowanych produktów wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej przez Sprzedawcę. Zgoda na otrzymywanie faktury w formie elektronicznej jest równoznaczna z rezygnacją z otrzymywania faktury w formie papierowej.
12. Wyrażenie zgody przez Klienta na otrzymanie faktury VAT w formie elektronicznej nie wyłącza uprawnienia Sprzedawcy do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie papierowej.

§ 8
Oferowane metody dostawy oraz płatności

1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:
a. Przesyłka kurierska – kurier DPD
b. Odbiór osobisty
2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
a. Płatność przelewem na konto Sprzedawcy
b. Płatności elektroniczne – Przelewy24 ( operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.) lub przelewem bankowym bezpośrednio na konto Sprzedawcy,
2. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronach Sklepu oraz każdorazowo przy składaniu zamówienia.
3.
§ 9
Wykonanie umowy sprzedaży

1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.
2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji poprzez wysłanie na konto mail Klienta wiadomości mail potwierdzającej złożenie i przyjęcie zamówienia. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży oraz numer Zamówienia. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e‑mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
3. W przypadku wyboru przez Klienta:
a. płatności przelewem, płatności elektronicznych o których mowa w §8 pkt 2a i 2b Regulaminu, Klient obowiązany jest do dokonania płatności niezwłocznie od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży, uznanie kwoty na koncie Sprzedawcy jest jednoznaczne z potwierdzeniem złożenia Zamówienia przez Klienta.
4. Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w Regulaminie (z zastrzeżeniem ustępu 5 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.
5. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
a. w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem bądź płatności elektronicznej – przelewy24, PayU, przelewu bankowego – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
b. W przypadku wyboru przez Klienta płatności „za pobraniem” bądź „gotówką przy odbiorze” – od momentu przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego w postaci otrzymania wiadomości mail potwierdzającej przyjęcie zamówienia do realizacji,
6. Dostawa Produktu odbywa się na terenie Polski oraz Europy.
7. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego w zakładce „Wysyłka” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

§ 10
Prawo odstąpienia od umowy

1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy.
4. Konsument może odstąpić od Umowy składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu wraz z produktem nabytym w drodze Umowy Sprzedaży. Skorzystanie ze wzoru formularza nie jest obowiązkowe.
5. Sposób dokonania zwrotu, termin oraz adres dostępny jest w zakładce „Zwroty”.
6. Skutki odstąpienia od Umowy:
a. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
b. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy wraz z produktem nienaruszonym i nie noszącym śladów użytkowania, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
c. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
d. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.
e. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
f. W przypadku gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu będzie się znajdować w opisie Produktu w Sklepie.
7. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz wyprodukowana według specyfikacji Klienta, indywidulanego projektu Klienta i wskazań Klienta tj. w przypadku Zlecenia indywidulanego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
8. Sprzedawca zachowuje prawo do odmowy przyjęcia zwrotu Produktu oraz zwrotu ceny zakupu Produktu oraz innych kosztów poniesionych przez Klienta, w przypadku uznania iż Produkt był używany.
9. Zwrot towaru i prawo dostąpienia od umowy dotyczy wyłącznie Produktu nowego nie noszącego śladów użytkowania.

§ 11
Reklamacja

1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.
2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.
3. Wadą fizyczną Produktu nie jest różnica w wymiarach bądź formie nieznacznie odbiegająca od fotografii oferowanych Produktów przez Sprzedawcę z uwagi na ręczne wykonanie Produktu.
4. Reklamacji nie podlegają produkty zniszczone w wyniku prania w pralce lub użycia zbyt silnych środków piorących oraz produkty uszkodzone w sposób mechaniczny z winy Klienta.
5. Reklamację należy zgłosić pisemnie na adres korespondencyjny wskazany w niniejszym Regulaminie lub drogą elektroniczną na adres kontakt@e‑merceria.pl
6. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.
7. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego za pośrednictwem poczty mail, wysyłając informację o jej rozpatrzeniu na adres e‑mail Klienta podany w formularzu Zamówienia niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
8. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres korespondencyjny podany w niniejszym Regulaminie.

§ 12
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
a. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o Inspekcji Handlowej (tj. Dz. U. 2017 poz. 1063 z dnia 31 maja 2017roku z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
b. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (tj. Dz. U. 2017 poz. 1063 z dnia 31 maja 2017roku z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
c. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m. in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich),
d. złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§ 13
Dane osobowe w Sklepie internetowym

1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
2. Dane osobowe Klientów zbierane przez Administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.
3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
a. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
b. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

§ 14
Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
3. Zmiany mniejszego Regulaminu ogłaszane są poprzez umieszczenie aktualnej treści terminu na stronie internetowej Sklepu.
4. Nieważność któregokolwiek z postanowienia niniejszego Regulaminu nie powoduje nieważności pozostałych jego postanowień, które pozostają w pełni w mocy, ani też nie powoduje nieważności zawartej przez Strony Umowy Sprzedaży.
5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
6. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów pomiędzy Sprzedawcą a Konsumentem wynikających z realizacji Umowy Sprzedaży, rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy według siedziby Sprzedawcy.